Lisans Anahtarımı Göster


‘Option Explicit
On Error Resume Next
Dim OEM , objWMIService , colItems , objItem , verItems, ver , name
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\.\root\CIMV2”)
Set verItems = objWMIService.ExecQuery( _
“SELECT * FROM Win32_OperatingSystem”,,48)
For Each objItem in verItems
ver = objItem.Version
name = Replace (objItem.Caption,”Microsoft “,””)
Next

Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
“SELECT * FROM SoftwareLicensingService”,,48)
For Each objItem in colItems
OEM = objItem.OA3xOriginalProductKey
Next
If OEM = “” Then
If CLng(Replace(ver,”.”,””)) < 630000 Then
OEM = Ad & ” Desteklenmiyor”
Else
OEM = “Anahtar BIOS’da bulunamadı”
End If
End If

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Kemal Sarıyıldırım
Türkiye